Chod MAS Pod hradom Čičva II - MAS Pod hradom Čičva

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

PROJEKTY > Projekty MAS
Názov projektu: Chod MAS Pod hradom Čičva II
Kód projektu: 302051AGA5
Kód Výzvy: IROP-PO5-SC511-2019-51
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Špecifický cieľ: 5.1.1 – Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Trvanie projektu: 11/2019 – 12/2023
Celkové výdavky: 203 485,39 EUR
Výška NFP: 193 311,12 EUR
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky