projekt_publicita II - MAS Pod hradom Čičva

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

PROJEKTY
Názov projektu: Chod MAS Pod hradom Čičva II
Kód projektu: 302051AGA5
Kód Výzvy: IROP-PO5-SC511-2019-51
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Špecifický cieľ: 5.1.1 – Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Trvanie projektu: 11/2019 – 12/2023
Celkové výdavky: 203 485,39 EUR
Výška NFP: 193 311,12 EUR

Stručný popis projektu:
MAS Pod hradom Čičva spracovala v rokoch 2014-2017 stratégiu CLLD s názvom Spoločne si vyskladajme región Domaše a Ondavy pod Čičvou. Víziou tejto stratégie je dosiahnuť konkurencieschopnosť územia MAS, ktoré bude poskytovať dobré podmienky pre zamestnanosť v oblasti poľnohospodárstva, cestovného ruchu a podnikania, pri súčasnom zachovávaní si vidieckeho charakteru, vysokej kvality životného prostredia a tradičnej kultúry.
Projekt Chod MAS Pod hradom Čičva II je zameraný na manažment rozvoja vidieka územia v okolí hradu Čičva a v priľahlom povodí rieky Ondava v okrese Vranov nad Topľou, v súlade s uvedenou a schválenou Stratégiou CLLD.
Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie chodu MAS spojeného s riadením stratégie CLLD zameranej na zvyšovania zamestnanosti. Úlohou MAS je vykonávať činnosti implementácie stratégie CLLD na princípoch dobrého spravovania vidieka v okolí hradu Čičva a v priľahlom povodí rieky Ondava, na princípoch efektívnosti, komunikácie, partnerstva a transparentnosti vo väzbe na princípy LEADER.
Projekt zabezpečí financovanie chodu MAS Pod hradom Čičva resp. jej kancelárie, ktorej hlavnou úlohou bude zabezpečenie spravovania verejných prostriedkov v území MAS partnerstvom tvoreným subjektmi z verejného, podnikateľského a občianskeho sektora.

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE spolufinancovaný fondom Európsky fond regionálneho rozvoja.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky