Výzva MAS_100/1.2/1 - MAS Pod hradom Čičva

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

VÝZVY
Výzva MAS_100/1.2/1  
MAS Pod hradom Čičva vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020:

1.2 Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie.

VÝZVA:
Výzva MAS_100/1.2/1
Vyhlásená: 15.07.2020
Uzávierka: 09.10.2020

Prílohy k výzve:
priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp.pdf
priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp.doc
priloha_c_12b-potvrdenie-o-dlzke-odbornej-praxe.docx  
priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo.docx
priloha_c_15b-kriteria-pre-uznatelnost-vydavkov-pod-1-2_1-3.docx
priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo.docx
priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov.docx
priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci.pdf
priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp.docx
priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov_verzia-1-2_bsz.docx
priloha_c_24b_koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-esif
priloha_c_25b_zoznam_predlozenych_ziadosti_o_minimalnu_pomoc.xlsx
priloha_c_26b_vyhlasenie_prijemcu-minimalnej-pomoci_-podopatrenie-1-2.docx
usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19.docx
priloha_c_27a_usmernenie-ppa-c-10_2017_aktualizacia-c-1
prirucka-pre-prijimatela-nfp_leader_verzia-1-2_bsz.pdf
Výberové a hodnotiace kritériá PRV - MAS Pod hradom Čičva.pdf

Zverejnené: 15.07.2020Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky